Odborný profil

Doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Vzdělání

 • Habilitace na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, jmenován docentem klinické psychologie
 • Doktorské studium klinické psychologie na Katedře psychologie FF UP v Olomouci
 • Státní rigorózní zkouška z klinické psychologie, FF UP
 • Studium jednooborové pětileté magisterské psychologie, státní magisterská zkouška z psychologie, FF UP
 • Osmileté všeobecné gymnázium v Uherském Brodě

Specializace a specializační vzdělávání

 • Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, specializace klinická psychologie dětí a dospělých – soudně znalecká činnost ukončena k 1.1.2020
 • Akreditace MŠMT pro posuzování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků pro výkonu ústavní/ochranné výchovy – akreditace k posuzování psychické způsobilosti k výkonu činnosti pedagogického pracovníka podle zákona č. 109/2002 Sb.
 • Certifikace pro poskytování systematické psychoterapie ve zdravotnictví (II. atestace), komplexní vzdělání v oboru psychoterapie
 • Výcvik v hypnoterapii akreditovaný Českou hypnoterapeutickou společností ČLS JEP
 • Psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii vč. výcvikové supervize
 • Registrace k samostatnému výkonu povolání – klinická psychologie
 • Funkční specializace v oboru klinické psychologie (I. atestace)
 • Mezinárodní certifikáty:
  • EUROPSY – držitel Evropského certifikátu v psychologii pro oblast klinické psychologie, psychologie zdraví a poradenské psychologie
  • EEG Biofeedback, I a II. stupeň
  • Woodcock-Johnson International Edition II, tests of Cognitive Abilities, WJ IE Examiner
  • E1 Intensive English Course: Academic English for Psychologists
 • Certifikáty Ministerstva zdravotnictví ČR:
  • Cross-Batery approach v testování kognitivních schopností
  • Základní kurz v Rorschachově metodě
  • Supervizní kurz v Rorschachově metodě
  • Tematicko-apercepční test v klinické psychologii
 • Další osvědčení:
  • Kurz Operacionalizované psychodynamické diagnostiky pod vedením Manfreda Cierpky
  • Školící a výcvikový kurz Scénotestu
  • Školící a výcvikový kurz metody SONS-R
  • Kurz MMPI-II v programu IPVZ
  • Základní kurz kombinovaný se stáží pro žadatele o znalecké oprávnění v oboru zdravotnictví – odvětví psychiatrie, psychologie, sexuologie
  • Kurz pro užívání Vídeňského testového systému

Zaměstnání – současné

 • Privátní ordinace klinické psychologie a psychoterapie Uherský Brod

Zaměstnání – dřívější

 • Institut psychologických služeb, s.r.o., vedoucí klinický psycholog
 • Katedra psychologie FF UP v Olomouci, zástupce vedoucího katedry, docent
 • Ordinace klinické psychologie a psychoterapie Mgr. Zdeňka Kolaříka
 • OSVČ – lektorská, výzkumná a poradenská činnost, vývoj psychodiagnostického software, psychologické poradenství a diagnostika
 • Středisko podpory integrace SPOLU Olomouc, odborný pracovník

Další praxe

 • Vyšetření uchazečů pro exekutorský úřad
 • Hlavní řešitel evropského projektu TERA „Výměna zkušeností a spolupráce mezi studenty a akademiky FF UP s odborníky v oblasti psychoterapie a expresivní terapie“
 • Garant vzdělávání klinicko-psychologických předmětů evropských projektů:
  • PAPSAV
  • IMPULS
  • Expresivní terapeutické metody jako cesta ke změně v institucionální výchově
  • Vzdělávání poskytovatelů služeb minoritním skupinám obyvatel s ohledem na jejich uplatnění na trhu práce
 • Lektor v psychoterapeutickém výcviku v rodinné terapii akreditovaném MZ: Institut rodinné terapie Praha, Motol
 • Supervizní praxe, supervizor v zařízeních:
  • Středisko sociální prevence Olomouc, pobytový úsek pro děti ohrožené prostředím, intervenční centrum pro oběti domácího násilí, sociální a psychologický úsek
  • Charita Zábřeh, úsek pro osobní asistenci u seniorů a osob s postižením
  • SPOLU Olomouc, středisko podpory integrace, agentura podporovaného zaměstnávání, aktivizační programy, výcvik osobních asistentů
  • IQRS, Roma servis, týmy pracující s minoritami
 • Poradce internetové poradny

Odborné role, členství, funkce – současné

 • Předseda oblastní pobočky Asociace klinických psychologů Zlínského Kraje
 • Member of International Journal Panel: Psychotherapy and Counselling Psychology Reflections (PCPR), School of Psychotherapy & Psychology, Regent’s University London
 • Mentor pro udělování kvalifikace EuroPsy (Europsycholog)
 • Člen redakční rady časopisu Psychoterapie, časopis na seznamu recenzovaných periodik rady pro Vědu a výzkum ČR.
 • Člen redakční rady časopisu Československá psychologie, impaktovaný časopis.
 • Člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru klinická psychologie, jmenování ministrem zdravotnictví.
 • Člen oborové rady pro studium klinické psychologie Katedry psychologie FF UP, člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky v psychologii, komise pro zkoušky v doktorském programu.
 • Člen International Society of Rorschach and Projective Methods
 • Člen Asociace Klinických psychologů – AKP, ČR

Odborné role, členství, funkce – minulé

 • Zástupce vedoucího Katedry psychologie FF UP v oblasti vědy a výzkumu (do 9/2016)
 • Předseda České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody (2012 – 2016)
 • Organizační tajemník České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody (2007 – 2012)
 • Člen Asociace manželských a rodinných poradců – AMRP, ČR (2013 – 2022)

Zahraniční zkušenosti 

 • Regent´s University in London, UK – School of Psychotherapy and Psychology – Reflection Research Center
 • University of Oslo, Norway
 • Istanbul University, Turkey