Neuropsychologie

Neuropsychologie je vědeckou disciplínou, která je součástí tzv. neurovědy. Zabývá se vzájemnými souvislostmi mezi fungováním lidského mozku a lidskou psychikou. Klinická neuropsychologie, které se věnujeme, se zabývá převedením těchto poznatků do klinické praxe.

Nabízíme Vám neuropsychologické vyšetření, které je zaměřeno na zmapování funkčního výkonu a kvality paměti, pozornosti, verbálních schopností, exekutivních (řídících) schopností a celkového intelektu a jeho složek (souhrnně hovoříme o kognitivních – tj. poznávacích funkcích). Zhodnocení kondice mozku a vlivu na aktuální stav. Rámcově lze konstatovat, že tímto vyšetřením posuzujeme funkční schopnosti mozku ve výkonové situaci a vliv poškození mozku na celkový psychický stav.

Tento typ vyšetření je vhodný v neurologické a psychiatrické praxi i v oblasti praktického lékařství. Mezi jeho časté indikace patří:

 • vyloučení či posouzení závažných patologických změn ve fungování kognitivních funkcí;
 • posouzení rizik rozvoje patologických deterioračních procesů – např. mírná kognitivní porucha;
 • diagnostika a diferenciální diagnostika demencí;
 • posouzení stavů po úrazu mozku, traumatech hlavy, epileptických záchvatech;
 • zhodnocení důsledků zneužívání různých návykových látek a intoxikačních stavů;
 • plánování neurochirurgických operací a zhodnocení pooperačních stavů;
 • pochopení souvislosti mezi zjištěným neurologickým nálezem (léze, nádor…) a jeho dopadem na kognitivní funkce (výkonnost);
 • diagnostika organických duševních poruch (organické poruchy nálady…).

Součástí vyšetření je vypracování zprávy orientované na klienta a jeho potřeby, případně na přání uzpůsobíme zprávu potřebám doporučujícího lékaře. Na základě tohoto vyšetření také vypracujeme plán či doporučení pro neuropsychologickou rehabilitaci kognitivních funkcí.

Výsledky vyšetření mohou mít velký význam z hlediska:

 • diferenciální diagnostiky duševních poruch – mnohdy jsou poruchy mozku nezachyceny a symptomy jsou tak chybně interpretovány jako projev jiného onemocnění či „problematické“ povahy;
 • pochopení souvislostí mezi projevy nemoci a kondicí mozku – mnohdy pacient či jeho rodina nerozumí určitému symptomu či způsobu chování a mají tendenci jej přisuzovat chybně jiným skutečnostem;
 • pro efektivní farmakoterapii u lékařů jiných odborností z oblasti neurologie a psychiatrie;
 • pro zhodnocení prognózy stavu a práci s pacientem a jeho rodinou;
 • stanovení rehabilitačních opatření, kterou mohou povzbudit uzdravování mozku u poruch, které mohou být částečně či zcela reverzibilní;
 • doporučení kompenzačních postupů, které mohou zajistit lepší fungování člověka v jeho běžném prostředí u poruch, které mají špatnou prognózu a jsou nezvratné.
Články k tématu:

Co je mírná kognitivní porucha a proč je její včasná diagnostika důležitá?

Prodlužování průměrné délky života se v populaci projevuje také vzrůstáním počtu pacientů se syndromem demence. Jednou z nejčetnějších forem demence je demence při Alzheimerově chorobě.

Jak může být klinická psychologie a psychoterapie užitečná v oblasti neurologie?

Mezi klinickou psychologií a neurologií je těsný vztah. Koneckonců jeden ze zakladatelů psychoterapie Sigmund Freud byl svým původním praktickým zaměřením neurolog. Neurologie byla v jeho době převážně orientována na diagnostiku.