Psychoterapie

Psychoterapie je aplikovanou vědeckou disciplínou, která využívá rozličných psychologických prostředků k léčbě nemocí, poruch a anomálií a napomáhá harmonickému vývoji osobnosti. Jedná se o záměrné, plánované a vědecky zdůvodněné působení psychologickými prostředky, interpersonálními postoji a terapeutickým vztahem za účelem pomoci druhému člověku smluveným způsobem.

Mezi psychologické prostředky pomoci patří zejména rozhovor a terapeutický vztah. V rámci terapeutického sezení je cílem vybudovat kvalitní atmosféru bezpečí nutnou pro důvěrný typ rozhovoru, který má potenciál k prohloubení sebepoznání, pomáhá odhalit nové skutečnosti, přispívá ke schopnosti jiným způsobem interpretovat okolní realitu, poskytuje psychickou úlevu a pomáhá nacházet nová řešení. V atmosféře bezpečí je možné čerpat sílu pro překonávání duševních strastí, strachu, budovat motivaci k překonání problémů. Cílem terapeutických setkávání je společná práce na změně.

V rámci psychoterapie lze využívat širokou paletu metod podle povahy klienta a typu problému. Jmenovat můžeme například relaxační a imaginační metody, sugestivní a hypnoterapeutické postupy, arteterapeutické metody a techniky expresivních terapií, analýzu snů, analýzu spontánních produktů, tréninkové a nácvikové metody, domácí úkoly a výzvy a mnohé další. Tyto metody mohou v určitých fázích psychoterapeutického procesu podpořit jeho průběh, nebo přinášet nové vhledy.

Psychoterapie má vědecky prokázanou účinnost v léčbě duševních poruch. Je první metodou volby u neurotických a úzkostných poruch tj. poruch spojených s úzkostí, strachem, reakcí na stresovou zátěž a dopady traumatu nebo osobní krize. V této oblasti je psychoterapie dlouhodobě účinnější než psychofarmaka a vede k trvalým osobnostním změnám, při kterých již symptomy duševních poruch člověka nesužují nebo jim dokáže bez pomoci čelit. V oblasti léčby afektivních poruch vystupuje z hlediska účinnosti jako plnohodnotná alternativa farmakoterapie, přičemž nejvyššího terapeutického účinku je obvykle dosaženo při kombinaci psychoterapie s farmakoterapií. Při dobrém postupu terapeutického procesu může psychoterapie farmakoterapii plně nahradit a otevírat cestu k částečné či plné remisi. U psychotických poruch může psychoterapie výrazně podporovat farmakoterapii a napomáhat k udržení kvalitní remise, zabraňovat dalším hospitalizacím a pomoci pacientům vyrovnat se se sociálními důsledky nemoci.

V naší praxi nabízíme systematickou psychoterapii, která využívá kombinací mnoha psychoterapeutických škol a terapeutických postupů a zastáváme tak integrativní přístup v psychoterapii. Pakliže sužují klienta potíže indikované pro hypnoterapii nabízíme také možnost hypnózy.

Klademe velký důraz na pečlivou indikaci terapie, citlivou volbu terapeutických postupů, reflektujeme vědecky podložené účinné faktory v terapii a snažíme se pro každého jedince nalézt jedinečný terapeutický přístup šitý na míru.

Články k tématu:

Therapeutic Assessment aneb jak terapeuticky využít psychologické vyšetření

Co je Therapeutic Assessment? Anglický pojem  Therapeutic Assessment (zkr. TA) lze volně přeložit jako terapeutická diagnostika či jako terapeutické posouzení. Jedná se o částečně strukturovanou metodu, která je založená na kolaborativním (tj. spolupracujícím) přístupu v psychoterapii i diagnostice. Byla vytvořena k tomu, aby klientům umožňovala dosáhnout nového vhledu do otázek jejich života a zároveň je … Pokračování textu Therapeutic Assessment aneb jak terapeuticky využít psychologické vyšetření

Nejčastější formy sebepoškozování v klinické praxi

Tento příspěvek neaspiruje na výčet všech forem sebepoškozování, budu se snažit pouze poukázat na případy, které se vyskytují s nejvyšší frekvencí v ambulantní praxi a pokusím se i upozornit na rizika jednotlivých forem a orientační návrh intervence.

Co je systematická psychoterapie?

Psychoterapie je vědecká disciplína s dlouhou tradicí a bohatými kořeny. Jedná se o obor, který je trans-teoretický. Čerpá poznatků z psychologie, lékařství a dalších humanitních a zdravovědných oborů.

Co je hypnóza a jak funguje hypnoterapie?

Hypnóza je jeden z tradičních postupů léčby psychických poruch v oblasti psychoterapie. Pojmem hypnóza označujeme změněný stav vědomí, při kterém je pacient naladěný na příjem terapeutických sugescí.

Jak může být klinická psychologie a psychoterapie užitečná v oblasti neurologie?

Mezi klinickou psychologií a neurologií je těsný vztah. Koneckonců jeden ze zakladatelů psychoterapie Sigmund Freud byl svým původním praktickým zaměřením neurolog. Neurologie byla v jeho době převážně orientována na diagnostiku.