Psychodiagnostika

Psychologická diagnostika

Nabízíme Vám cílené, komplexní a kontrolní psychologické vyšetření pro děti od tří let, dospívající, dospělé i seniory.

Psychologické vyšetření má význam z hlediska hlubšího porozumění souvislostí duševních poruch a psychických problémů.  Pomáhá odhalit příčinné okolnosti a tím přispět také k plánování efektivnější psychoterapie či zdravotní léčby. Pomoc při diferenciální diagnostice v rámci neurologie a psychiatrie je nezbytná pro správnou terapii v rámci těchto odborností. Vyšetření taktéž pomáhá zhodnotit vývoj duševního stavu, posoudit případnou efektivitu léčby či odhalit rizika budoucího zhoršování zdravotního stavu. V případě somatických potíží bez objektivního lékařského nálezu je často jedinou cestou jak porozumět tělesným symptomům v širších souvislostech.

Obecně se psychologické vyšetření zaměřuje na výkonové funkce (paměť, pozornost, řeč, intelekt…), emotivitu (náladu, emoční stavy…), myšlení a vnímání, vlastnosti osobnosti, projevy psychopatologických symptomů a zdroje, kterými může pacient problémům čelit.

Součástí vyšetření je vždy podrobný rozbor výsledků s klienty a cílená zpětná vazba vzhledem k povaze jejich problémů.

V rámci dětské psychologie má význam například u:

 • psychosomatické reakce u dětí (bolesti břicha, hlavy, průjmy, zvracení bez somatického nálezu);
 • porozumění odchylek vývoje dítěte od kulturního očekávání (mentální retardace, opožděný psychomotorický vývoj, dětská mozková obrna, autismus…);
 • pochopení zvláštností v dětském chování (obtížný toaletní trénink, poruchy spánku u dětí, nechutenství…);
 • porozumění emočním těžkostem dítěte (emoční poruchy u dětí, separační porucha, fobické poruchy, školní fobie…);
 • zhodnocení výkonnosti a nadání dítěte (poruchy pozornosti, inteligence, nadání…);
 • zmapování silných stránek dítěte (rozvoj intelektu, pozornosti…);
 • včasná diagnostika duševních poruch, jejichž pozdní identifikace má závažné dopady na celkové fungování dítěte v dospělosti.

V rámci adolescentní psychologie navíc při:

 • porozumění změnám navozeným dospíváním;
 • podpoře harmonického rozvoje osobnosti;
 • pochopení dynamiky poruch příjmu potravy, sebepoškozování;
 • prevence rozvoje závislosti na návykových látkách (pomoc v situacích zneužívání návykových látek);
 • porozumění poruchám chování, delikvenci, prevenci závažných sociálních problémů;
 • včasného odhalení poruch s manifestací v pozdní adolescenci (psychotické poruchy, schizofrenie…);
 • porozumění nadání a zaměření pro další studium či kariéru;
 • pochopení duševních krizí spojených s dospíváním.

V rámci psychologie dospělých a seniorů:

 • porozumění emočním poruchám, neurotickým poruchám, afektivním poruchám;
 • sledování paměti a pozornosti z hlediska plíživého rozvoje syndromu demence a jeho včasná diagnostika;
 • diagnostika stresové tolerance, zdrojů zátěže a zvládání stresu;
 • odhalení souvislostí psychosomatických poruch, poruch způsobených stresem;
 • podpoře při vyrovnávání se s traumatem;
 • porozumění souvislostí závažných duševních poruch (demence, psychotické poruchy, schizoafektivní poruchy, poruchy s bludy…).

Články k tématu:

Therapeutic Assessment aneb jak terapeuticky využít psychologické vyšetření

Co je Therapeutic Assessment? Anglický pojem  Therapeutic Assessment (zkr. TA) lze volně přeložit jako terapeutická diagnostika či jako terapeutické posouzení. Jedná se o částečně strukturovanou metodu, která je založená na kolaborativním (tj. spolupracujícím) přístupu v psychoterapii i diagnostice. Byla vytvořena k tomu, aby klientům umožňovala dosáhnout nového vhledu do otázek jejich života a zároveň je … Pokračování textu Therapeutic Assessment aneb jak terapeuticky využít psychologické vyšetření

Co je mírná kognitivní porucha a proč je její včasná diagnostika důležitá?

Prodlužování průměrné délky života se v populaci projevuje také vzrůstáním počtu pacientů se syndromem demence. Jednou z nejčetnějších forem demence je demence při Alzheimerově chorobě.