Therapeutic Assessment aneb jak terapeuticky využít psychologické vyšetření

Co je Therapeutic Assessment?

Anglický pojem  Therapeutic Assessment (zkr. TA) lze volně přeložit jako terapeutická diagnostika či jako terapeutické posouzení. Jedná se o částečně strukturovanou metodu, která je založená na kolaborativním (tj. spolupracujícím) přístupu v psychoterapii i diagnostice. Byla vytvořena k tomu, aby klientům umožňovala dosáhnout nového vhledu do otázek jejich života a zároveň je posílila ve schopnostech provést důležité změny v jejich životě. Psychodiagnostické metody jsou zde vybírány a interpretovány s terapeutickým záměrem a s ohledem na potřeby klienta.

Jak se liší TA od standardního vyšetření?

TA představuje paradigma ve kterém jsou psychodiagnostické testy určeny zejména k tomu, aby pomáhaly lidem lépe porozumět sobě samému, nacházet vhodná řešení složitých problémů, lépe si uvědomovali své vlastní potřeby, dokázali je formulovat a nacházeli prostředky k jejich naplňování. Při standardní psychologické diagnostice je obvykle zadavatelem vyšetření třetí strana, která si vyžádala psychologické posouzení stavu klienta (ať již při plánování léčby, v posudkovém řízení, diferenciální diagnostice). V rámci TA je zadavatelem psychologického vyšetření přímo sám klient, který je zde postaven do plně kompetentní role rozhodnout, jakým otázkám se má psychologické vyšetření věnovat.

Zpráva ze standardního psychologického vyšetření má jasně danou strukturu a její podstatou je racionálním způsobem shrnout dostupné informace o psychickém stavu klienta (funkční zhodnocení psychického stavu a diferenciální diagnostika). V rámci metodiky TA není vytvářena zpráva tímto způsobem, ale jako osobní dopis klientovi, který reaguje na jeho palčivé otázky a věnuje se tématům, která jsou v aktuálním životě klienta klíčová. Dopis je formulován osobní formou a slouží klientům, aby si mohli připomenout klíčové body setkání s psychologem, přemýšlet nad nimi a mohli uvědoměleji pracovat  na své motivaci ke změně. Klient je jediným příjemcem tohoto dopisu.

Při TA jsou psychodiagnostické metody administrovány standardním způsobem, což umožňuje jejich řádné vyhodnocení a v případě potřeby i formulaci standardní zprávy. Kromě standardní aplikace metod se však využívají i rozšířené postupy jejich administrace a interpretace. Klient může být vyzván k dalším reakcím na testový materiál nad rámec standardních postupů a zároveň je přizván k podrobnému rozhovoru o průběhu vyšetření, má možnost diskutovat o svých reakcích s psychologem, v rámci kolaborativního přístupu mu psycholog zcela otevřeně odrývá obsah svých úvah nad testovými výsledky. Klient je také přizván k samostatné interpretaci vlastních reakcí a má možnost poznávat vnitřní a vnější pohled na své projevy a lépe je pochopit v kontextu svých vztahů.

Jak TA probíhá?

Celý proces se podle povahy a potřeby klienta odehrává v jednom, nebo dvou až třech sezeních. Obvykle se však jedná o jedno delší sezení v časovém rozsahu tří až maximálně čtyř hodin. Nejprve probíhá podrobná diskuse o potřebách klienta a následně je při vzájemné spolupráci formulována tzv. palčivá otázka. Jedná se o otázku, která vyvstane ze společné diskuse a vystihuje centrální téma klientova příběhu (např. Co mohu udělat pro to, abych si lépe rozuměl s druhými lidmi? Proč všechny mé vztahy končí rozchodem ze stejného důvodu? Jak se mohu zbavit úzkosti? Proč má naše dítě ve škole potíže s koncentrací pozornosti? apod.). Podle charakteru této otázky jsou voleny diagnostické metody, které odpovídají jejímu obsahu (např.  škály pro posouzení komunikace, interpersonálních vlastností osobnosti, úzkosti, metody s volnou možností odpovědi…). Metody jsou standardně administrovány a následně je s nimi pracováno kolaborativním způsobem a technikami, které z kolaborativního přístupu vycházejí. Při vzájemné spolupráci jsou hledány odpovědi na palčivé otázky. Po ukončení sezení formuluje psycholog osobní dopis o obsahu sezení spolu se svými doporučeními a názory a odešle jej na adresu klienta. Klient také dostává nabídku možnosti sezení zdarma po jednom měsíci od společného kontaktu a má možnost diskutovat o tom, jak tento kontakt ovlivnil jeho dosavadní život a jaké jsou případně jeho další potřeby.

Pro koho je TA vhodné?

Podstatným principem TA je svoboda řídit vlastní život, odpovědnost za vlastní život a motivace člověka zvyšovat svůj vlastní potenciál. Tato metoda se nedá někomu vnutit nebo někým třetím vyžadovat. Pro indikaci tohoto postupu je nutná dobrovolnost. Pakliže přichází se zakázkou celá rodina, či pár nebo rodič s dítětem, je vyžadována přinejmenším akceptace tohoto postupu u všech zúčastněných. Tento způsob práce lze využít jak u osob s širokým spektrem psychických obtíží, tak i u osob, které usilují o svůj osobnostní seberozvoj, přejí si zvýšit svůj vlastní potenciál, ať už v osobním, či pracovním prostředí.

Jaké jsou hlavní hodnoty TA?

Mezi klíčové principy a hodnoty metody TA patří:

  • Spolupráce – kontakt psychologa a klienta může být prospěšný, pokud se odehrává v duchu vzájemné spolupráce. Klient je vnímán jako plnohodnotný partner, „expert sama na sebe“. Hledání odpovědí na palčivé životní otázky je věcí spolupracujícího dialogu, nikoliv autoritativní a jednostranné udílení rad a pokynů.
  • Respekt – celý průběh TA se odehrává tak, jak by si jej psycholog přál zažívat sám na sobě – respekt se projevuje v podrobném informování o všech okolnostech, které jsou psychologovi známé, vysvětlování jednotlivých kroků a respektu k názorům klienta jako k rovnocenným.
  • Pokora a skromnost – psycholog se v rámci praktikování TA učí soustavně skromnosti a pokoře, učí se, že v rámci kolaborativního přístupu přináší svou perspektivu pohledu, která nemusí být vyčerpávající a byť je posvěcena autoritou vzdělávacích institucí, tak v rámci spolupráce lze odhalovat stále nové a jedinečné perspektivy.
  • Soucit a empatie – u klientů přicházejících s bolestivými a náročnými otázkami je empatický postoj více než důležitý, neboť laskavý a chápavý postoj umožňuje překonat ostych, stud a konfrontovat se s těmi nejpalčivějšími otázkami.
  • Otevřenost a zvídavost – otevřený a zvídavý postoj umožňuje klást otázky novým a originálním způsobem. Často jsou otázky zvídavého psychologa pro klienty překvapující, neboť jim nikdo nikdy podobné otázky nekladl a nekladli si je ani sami – to umožňuje objevovat nové pohledy na realitu, měnit své postoje, nacházet nová originální řešení své situace.

Jaké účinky lze od TA očekávat?

Účinky a výsledky TA se přirozeně velmi odvíjejí od charakteru palčivých otázek. V každém případě je již dnes prokázáno, že TA patří k nejefektivnějším technikám krátké psychologické intervence a proti jiným metodikám jsou mnohé výsledky již vědecky podloženy. Metoda TA nemůže nahradit systematickou psychoterapii, ale může výrazně podpořit motivaci pro psychoterapii, může sloužit jako první odrazový můstek pro systematickou práci na sobě, je prokázáno, že výrazně urychluje průběh psychoterapie tím, že v ní dochází k rychlému a srozumitelnému vhledu do svých myšlenkových pochodů.

V mnoha studiích bylo opakovaně zjištěno, že u klientů TA dochází k nárůstu sebeúcty, sebeuvědomění, sebepoznání, odpovědnosti za svůj vlastní život, zmírnění či odeznění psychických obtíží, pozitivním změnám ve vztazích. Pro mnoho klientů se jedná o důležitý a podstatný bod v jejich životě, který je prvním krokem na cestě hlubší a komplexnější změny. Výzkumné studie a další informace jsou k dispozici v přehledu na stránkách zakladatele metody Stephena Finna: http://www.therapeuticassessment.com/